Perbedaan Antara Akad Mu’āwaḍah dan Akad Tabarru’


 

Perbedaan Antara Akad Mu’āwaḍah dan Akad Tabarru’
 Perbedaan Antara Akad Mu’āwaḍah dan Akad Tabarru’

Macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak ada dua:

1)    Akad Mu’āwaḍah

Yaitu akad yang didalamnya terdapat imbalan („iwaḍ) baik dari satu pihak atau kedua belah pihak. Seperti akad bai‟ (transaksi jual beli), dan akad ijārah (transaksi persewaan). Imbalan („iwaḍ) dalam transaksi jenis ini disyaratkan harus diketahui oleh kedua pelaku akad, sehingga tidak sah jika imbalan tidak diketahui salah satu atau kedua pelaku akad.

2)    Akad Tabarru’

Yaitu akad yang didalamnya tidak terdapat imbalan („iwaḍ). Seperti akad hibah (transaksi pemberian). Akad tabarru‟ ada lima:

a)    Wasiat

b)    „Itqun (memerdekakan budak)

c)    Hibah (pemberian)

d)    Wakaf

e)    Ibāḥaḥ (perizinan untuk menggunakan barang). Seperti perizinan untuk meminum susu kambing kepada fakir miskin. Maka pihak yang mendapatkan izin tidak berhak mentasarufkan layaknya pemilik barang. Hanya boleh sebatas meminum, tidak boleh memberikan atau menjual pada orang lain.

Baca Juga

Bagikan ArtikelKomentar