Pengertian, Ciri, Struktur, dan Isi Puisi Rakyat Beserta Contohnya


Ciri, Struktur, dan Isi Puisi Rakyat Beserta Contohnya

Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang memiliki bentuk tertentu, biasanya terdiri dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama (Danandjaja, 1991:46).

Puisi rakyat bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya dan berkembang di kalangan rakyat secara lisan. Karena itulah, puisi ini disebut puisi rakyat. Contoh puisi rakyat adalah sajak anak-anak yang dikenal rakyat untuk menghibur pok ame-ame/balang kupu-kupu/tepok rame-rame/malam minum cucuuuuuuu (Danandjaja, 1991:47-48). Dalam perkembangannya sajak tersebut berkembang menjadi pok ame-ame/belalang kupu-kupu/siang makan nasi/kalau malam minum susu/.

Puisi rakyat yang dipelajari di antaranya adalah pantun, gurindam, dan syair. Dalam kategori puisi berdasarkan perkembangan sejarah sastra, puisi tersebut tergolong dalam puisi lama. Puisi lama terikat oleh berbagai aturan, seperti rima atau persamaan bunyi, jumlah suku kata dalam setiap baris, dan jumlah baris dalam setiap bait. 

1)  Pantun

Pantun merupakan salah satu warisan nenek moyang. Pantun ini berkembang hingga sekarang. Pantun ini tumbuh dan berkembang dalam budaya masyarakat. Pantun sering digunakan untuk sambutan, ceramah, dan khotbah sehingga menarik (Gawa, 2009:xiv). Perhatikan pantun berikut!

Banyak candi di Pulau Bali 

Candi Dasa paling terkenal 

Kalau beta yang nona cari

Jangan pura-pura tak kenal (Gawa, 2009:2)

Dengan mencermati pantun di atas, ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. 

a)      Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Pada pantun di atas, setiap baris terdiri dari 9 suku kata. 

b)      Setiap bait terdiri atas 4 baris

c) Dua baris pertama (1 dan 2) merupakan sampiran, sedangkan dua baris berikutnya (3 dan 4) merupakan isi pantun. Sampiran dan isi pantun tidak selalu saling berkaitan.

d) Sampiran dan isi pantun ini membentuk persajakan atau rima akhir a- b-a-b.

Sajak dalam pantun bisa berupa sajak sempurna yang perulangan suku katanya sama, misalnya mati-peti, lempar-ipar, emas-cemas, dan sebagainya. Sajak dalam pantun juga bisa berupa sajak paruh atau sajak tak sempurna yang perulangan katanya hanya separuh yang sama, misalnya kejar-belajar, sakit- sulit, sepatu-maju, dan sebagainya. Pada pantun di atas, persajakan tampak pada kata  ‘Bali’ dan ‘cari’ pada bait 1 dan 3, serta kata ‘terkenal’ dan ‘kenal’ pada bait 2 dan 4.

Berdasarkan isinya, ada berbagai jenis pantun. Berikut ini pembagian jenis pantun menurut Redaksi Balai Pustaka (2011:xiii).

(1) Pantun anak-anak, terdiri atas pantun bersukacita dan pantun berdukacita 

(2)  Pantun orang muda, terdiri atas pantun dagang atau nasib, pantun muda, dan  pantun  jenaka.  Pantun  muda  terdiri  atas  pantun  berkenalan,  pantun berkasih- kasihan, pantun perceraian, dan pantun beriba hati. 

(3)   Pantun orang tua, terdiri atas pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Pantun di atas tergolong pantun anak muda yang berisi perkenalan laki- laki dan perempuan. Hal ini tampak pada bagian isi bait 3 dan 4 /Kalau beta yang nona cari/Jangan pura-pura tak kenal/.

2)  Karmina

Karmina merupakan pantun pendek yang hanya terdiri dari 2 baris. Karmina sering juga disebut pantun kilat. Baris pertama merupakan sampiran. Baris kedua merupakan isi. Jumlah suku kata setiap baris 8-12. Karmina juga memiliki sajak yang terletak di tengah dan di akhir. Berdasarkan bunyinya, sajak tersebut berupa sajak sempurna dan sajak paruh. Perhatikan contoh karmina berikut!

Burung merpati terbang tinggi ke awan

Manusia mati membawa bekal amalan

Jangan lupa setia pada sahabat

Banyak dosa yuk segera taubat

Dalam karmina di atas, kata ‘merpati’ bersajak sempurna dengan ‘mati’, kata ‘awan’ bersajak paruh dengan ‘amalan’, kata ‘lupa’ bersajak paruh dengan ‘dosa’, dan kata ‘sahabat’ bersajak paruh dengan ‘taubat’. Isi karmina dapat dilihat dari baris 2. Karmina di atas / Manusia mati membawa bekal amalan/ berisi nasihat bahwa manusia nanti akan mati dan akan membawa bekal amalan kebaikan, sedangkan / Banyak dosa yuk segera taubat/ berisi nasihat agar kita segera bertaubat untuk menghapus dosa.

3)  Gurindam

Menurut Waluyo (2003:46), gurindam merupakan puisi yang terdiri dari dua baris yang kesemuanya merupakan isi dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Kebanyakan gurindam bersajak sempurna a-a, namun ada pula yang bersajak paruh a-b. Gurindam ini biasanya berisi nasihat yang bermanfaat untuk kehidupan. Penyair gurindam yang sangat terkenal ialah Raja Ali Haji yang telah menulis Gurindam XII yang memiliki 12 pasal. Berikut ini contoh yang dipetik dari Gurindam XII pasal pertama.

Gurindam XII Pasal Pertama 

Karya Raja Ali Haji

Barang siapa tiada memegang agama, 

Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

Barang siapa mengenal yang empat,

Maka ia itulah orang ma’rifat

Barang siapa mengenal Allah

Suruh dan tegaknya tiada ia menyalah

Barang siapa mengenal diri,

Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri

Barang siapa mengenal dunia, Tahulah ia barang yang terpedaya

Barang siapa mengenal akhirat, Tahulah ia dunia mudharat

Gurindam di atas setiap bait terdiri terdiri dari 2 baris dengan sajak a-a (agama- nama, empat-ma’rifat, Allah-menyalah, diri-bahri, dunia-terpedaya, akhirat- mudharat). Gurindam tersebut berisi nasihat agar manusia mengenal Allah, diri, dunia, dan akhirat, serta berpegang teguh pada agama dan Tuhannya agar selamat hidup di dunia dan akhirat.

4)  Syair

Syair merupakan puisi lama yang berasal dari Arab dan berkembang di kalangan masyarakat Melayu. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Hamzah Fansuri merupakan penggubah syair yang terkenal di Indonesia. Beberapa karyanya di antaranya adalah Syair Perihal Singapura Dimakan Api karya Abdullah bin Abdul kadir Munsyi dan Syair Perahu, Syair Dagang dan Syair si Burung Pingai karya Hamzah Fansuri. Syair terdiri atas beberapa bait yang merupakan satu rangkaian cerita yang utuh. 

Perhatikan Syair Perahu karya Hamzah Fansuri berikut ini!

SYAIR PERAHU (Karya Hamzah Fansuri)

Inilah gerangan suatu madah Mengarangkan syair terlalu indah Membetulkan jalan tempat berpindah, Disanalah I’tikaf di perbetul sesudah

Wahai muda, kenali dirimu, Ialah perahu tamsil tubuhmu, Tiadalah berapa lama hidupmu, Ke akhirat jua kekal diammu

Setiap bait syair tersebut terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Syair  tersebut bersajak sama a-a-a-a, yaitu persajakan kata  ‘madah- indah- berpindah-sesudah’ pada bait pertama dan ‘dirimu-tubuhmu-hidupmu- diammu’ pada bait kedua. Syair tersebut tidak memiliki sampiran karena semua baris merupakan isi yang membentuk satu rangkaian pesan yang utuh. Di bait pertama, penulis ingin menulis sebuah syair dengan kata-kata indah tentang perjalanan hidup manusia mencapai kemenangan akhirat. Di bait kedua, penulis mengajak kita untuk mengenali diri dengan cara mengibaratkan diri kita sebagai perahu. Penulis juga berpesan bahwa kehidupan di dunia ini fana dan kehidupan akhiratlah yang kekal.
Sumber:  Kusmarwanti. 2019. Pendalaman Materi Bahasa Indonesia Modul 3 Kesastraan. Kemdikbud


Baca Juga

Bagikan ArtikelKomentar